Değerlerimiz

Yöre, Bölge ve Ülke Sorunlarına Duyarlılık

Gerçekleştirdiği eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği gözetmek,

Kalkınma Yönelimli Bİlimsel Üretkenlik

Yerelin ve bölgenin kalkınmasını ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve nicelikte bilimsel bilgi ve hizmet üretmek,

Paydaşlarla İşbirliği

Üniversitemizin bilimsel bilgi ve hizmetlerinin üretilmesinde itici güç olan paydaşlarımızla sürekli işbirliği içerisinde olmak,

Uygulamalı ve Meslek Edindiren Eğitim

Uygulamalı ve mesleki eğitimde öğrencilerin teknolojiyi kullanabilecek ve üretebilecek sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip öğrenciler yetiştirmek,

Gelişim Odaklılık

Kurumla ilgili her unsurun iyileştirilebilir ve geliştirilebilir olduğu bilincine sahip olmak,

İnsan Hak ve Özgürlüklerine Saygı

Her bir bireyin temel hak ve özgürlüklerini gözeten bir kurum kültürüne sahip olmak,

Bilimsel Etik Kurallara Uygun Hareket

Yapılan bilimsel çalışmalarda evrensel kabul edilmiş etik kuralları öncelikli olarak gözetmek,

Fırsat Eşitliği

Akademik ve idari personel ile öğrencilerimize nitelikleri doğrultusunda eşit kaynak ve fırsatlar sağlamak,

Demokratiklik

Katılımcı, farklı görüşlere saygılı ve hoşgörülü olmak.